top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

artikel 1 ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met ONEBYTWO the label.


Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen op de website: www.onebytwo.be

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

VOF T.D.E.R.

Hoogstraat 15

3321 Outgaarden

België

Email: info@onebyto.be

Ondernemingsnummer: BE 0760.422.392

 

artikel 2 BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 

artikel 3 AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

3.1


De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via info@onebytwo.be.


Indien dit niet tijdig (binnen 10 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.

3.2


Onze aansprakelijkheid geldt niet indien:

A) De klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

B) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

C) Voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

D) Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

De verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

artikel 4 HERROEPINGSRECHT

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Wij voorzien geen gratis retourservice in België voor producten/aankoop. 

De retourkosten zijn voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen retour van artikelen die in de solden zijn aangekocht (of met een andere korting). De klant dient dan op eigen kosten het pakket terug te sturen naar volgend adres: ONEBYTWO the label, Mechelsestraat 29A, 3000 Leuven.

Om recht te hebben op de terugbetaling dient de klant ons binnen 10 kalenderdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via email (info@onbytwo.be) welke goederen de klant wenst te retourneren. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen.

Wanneer de klant de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst verzendt, wordt deze niet meer geaccepteerd en voeren wij geen terugbetaling uit. De bestelling kan hierbij terug ontvangen worden door de klant na betaling van de standaard verzendingskosten.

De geretourneerde artikelen moeten intact worden terugbezorgd aan ons. Hierop zal een strenge controle worden uitgevoerd. Wanneer de artikelen niet intact meer zijn, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. De bestelling kan hierbij terug ontvangen worden door de klant na betaling van de standaard verzendingskosten.

artikel 5 BETALING

Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform "Mollie" met keuze uit verschillende veilige betalingsmogelijkheden. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.

 

artikel 6 UITVOERING / VERZENDING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het afronden van de betaling en tenminste binnen een termijn van 30 dagen. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 10 dagen na de bestelling.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

De verzending gebeurt binnen de 5 werkdagen via bpost. Enige vertraging in de uitvoering  geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij het bestellen heeft opgegeven.

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van €5,00 aangerekend. Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden. 

Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug bij ons toekomt. 

Aan de leveringsplicht van de verkoper  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door verkoper geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

artikel 7 PRIJZEN

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

artikel 8 AANBIEDINGEN

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ONEBYTWO the label zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Mine de Rien Fashion slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van ONEBYTWO the label gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

ONEBYTWO the label kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

artikel 9 AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

artikel 10 AUTEURSRECHTEN - INTELLECTUELE EIGENDOM

De integrale inhoud van de ONEBYTWO the label webshop is eigendom van het bedrijf, dit omvat: de vormgeving en lay-out, software, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden en teksten. Alle hieraan verbonden rechten worden door het bedrijf beheerd.

Klanten mogen deze inhoud enkel en alleen downloaden en/of een kopie maken voor louter persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door de verkoper. 

 

artikel 11 GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. De Rechtbank Eerste Aanleg te Leuven treedt bij geschillen in haar volle bevoegdheid.

 

artikel 12 BINDING

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend

bottom of page